38
23
9
treeman Prime
2022/10/05
1780 0
股價和各個基本面狀況的高低點基本上都有對到,但要注意的是,基本面數據出爐的時間會晚於股價約一個月到一...
treeman Prime
2021/08/21
1387 1
此圖表現中國目前資金狀況
treeman Prime
2021/08/21
1338 0
此圖表現中國股市目前狀況
treeman Prime
2021/08/21
1320 0
此圖表現中國目前基本面狀況
treeman Prime
2021/08/21
1243 0
小台指和年乖離率似乎最與加權指數相關
treeman Prime
2021/08/21
1300 0
此圖用來觀察台灣資金面